Regualamin

Regulamin Wypożyczalni

 • 1.   Postanowienia ogólne i definicje.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Rezerwacji w Wypożyczalni Zabawek Fundacji Makatka pod adresem wypozyczalniamakatki.pl
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Wynajmujący – Fundacja Makatka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małeckiego 23/B, kod pocztwy: 60-708, wpisany do rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000774452, NIP: 7792503914, adres email: wypozyczalnia@fundacjamakatka.com.
  2. Usługobiorca – każda osoba, korzystająca z usług Wypożyczalni, w szczególności przeglądająca stronę internetową wypozyczalniamakatki.pl, zapoznająca się z jej treścią, zakładająca Konto, zamawiająca Newsletter lub dokonująca Rezerwacji Przedmiotów i zawierają Umowę.
  3. Umowa – umowa najmu Przedmiotów zawierana za pośrednictwem Wypożyczalni na odległość pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
  4. Strony – Wynajmujący i Najemca.
  5. Wypożyczalnia Zabawek Fundacji Makatka (lub “Wypożyczalnia”) – strona internetowa prowadzona przez Wynajmującego, znajdująca się pod adresem wypozyczalniamakatki.pl i umożliwiająca zawieranie Umów najmu Przedmiotów na odległość.
  6. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która wynajmuje Przedmioty w Wypożyczalni w celach związanych z prowadzeniem działalności na rzecz dzieci i rodzin.
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Wynajmującym (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Rezerwacja – oferta najmu Przedmiotów złożona przez Najemcę, zgodnie z wyborem dokonywanym na stronach Wypożyczalni przy użyciu Formularza Rezerwacji, wraz z określeniem sposobu Płatności oraz sposobu Odbioru.
  9. Formularz Rezerwacji (dalej „Formularz”) – elektroniczny formularz udostępniony przez Wynajmującego na stronach wypozyczalniamakatki.pl, za pomocą którego Najemca dokonuje Rezerwacji Przedmiotów.
  10. Przedmioty – Zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria dla dzieci,  wynajmowane przez Najemcę od Wynajmującego w celach związanych z opieką nad dziećmi.
  11. Opłata – wyrażona w pieniądzu kwota należna Wynajmującemu z tytułu zawarcia umowy Najmu Przedmiotów z Najemcą, umieszczona obok informacji o Przedmiocie. Kwoty Opłat wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
  12. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Opłaty należnej Wynajmującemu z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Opłat zamówionych Przedmiotów objętych Rezerwacją, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki i powiększonych o koszty wysyłki.
  13. Rejestracja – utworzenie w Wypożyczalni indywidualnego konta zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.
  14. Konto – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne konto Usługobiorcy na stronie wypozyczalniamakatki.pl., za pomocą którego może on dokonywać Rezerwacji Przedmiotów lub korzystać z innych usług Wypożyczalni, opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.
  15. Odbiór – fizyczny odbiór zarezerwowanych Przedmiotów przez Najemcę w Siedzibie Wypożyczalni.
  16. Siedziba Wypożyczalni – miejsce, w którym Wynajmujący dokonuje wydania Najemcy Przedmiotów zarezerwowanych za pośrednictwem Wypożyczalni. Znajdujące się przy ul. Józefińskiej 33/12A w Krakowie (kod pocztowy: 30-529).
  17. Okres rozliczeniowy najmu Przedmiotów – okres rozliczeniowy na podstawie, którego Wynajmujący dokonuje obliczania Opłaty należnej za najem Przedmiotów. Okresem rozliczeniowym jest doba. 
  18. Dzień wypożyczania – dzień kalendarzowy w którym nastąpiła wysyłka Przedmiotów przez Najemcę lub odbiór w Siedzibie Wypożyczalni, od którego naliczana jest Opłata za korzystanie ze Przedmiotów.
  19. Cennik – zestawienie cen stawek opłat za korzystanie z Przedmiotów znajdujących się w ofercie Wypożyczalni, opublikowany na stronie internetowej wypozyczalniamaktki.pl.

 

 • 2.     Świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawarcie Umowy najmu
 1. Zawarcie Umowy najmu Przedmiotów następuje na skutek przyjęcia przez Wynajmującego Rezerwacji złożonej przez Najemcę przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego strony internetowej wypozyczalniamaktki.pl, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
  1. Rejestrację w Wypożyczalni Zabawek Fundacji Makatka.
  2. Korzystanie z funkcjonalności Kont.
  3. Przeglądanie stron, w tym zapoznawanie się z asortymentem Przedmiotów przez każdego użytkownika internetu bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Wypożyczalni.
  4. Możliwość zadawania Wypożyczalni pytań poprzez udostępniony na stronach formularz kontaktowy.
  5. Możliwość subskrypcji Newslettera zawierającego w szczególności Wypożyczalni.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt b powyżej, są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.
 3. Rejestracja w Wypożyczalni i usługi, o których mowa w ust. 1 pkt a, b, c, d, e powyżej, świadczone są bez opłat.
 4. W celu właściwego korzystania ze strony internetowej Wypożyczalni Zabawek Fundacji Makatka, Najemca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) oraz dostęp do internetu.
 5. W celu dokonania Rezerwacji Przedmiotów Najemca powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).
 6. Warunkiem dokonywania rezerwacji Przedmiotów za pośrednictwem Wypożyczalni i zawierania Umów z Wynajmującym na odległość jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu dostępnego na stronach wypozyczalniamakatki.pl
 • 3.   Rezerwacja za pośrednictwem Formularza
 1. Najemca dokonuje Rezerwacji Przedmiotów, korzystając z Formularza Rezerwacji.
 2. W celu dokonania Rezerwacji Przedmiotów, Najemca powinien dokonać ich wyboru, a także sposobu Płatności Opłaty. Rezerwacja Przedmiotów możliwa jest dla Najemców zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych w  Wypożyczalni (nieposiadających Konta). Najemca, który nie posiada Konta powinien przed dokonaniem Rezerwacji podać niezbędne dane osobowe.
 3. Najemca w czasie wypełniania Formularza Rezerwacji podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres do wysyłki oraz dane wymienione w pkt 2 powyżej.
 4. Najemca w celu dokonania Rezerwacji wybiera właściwy przycisk na formularzu Rezerwacji wraz z informacją że dokonanie Rezerwacji pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Najemca składa Wynajmującemu ofertę zawarcia Umowy najmu wybranych Przedmiotów zgodnie z opisem, ilością oraz kwotą Opłat, a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Najemca zobowiązany jest przy zawarciu Umowy najmu do uiszczenia Opłaty wynikającej z Umowy Najmu.
 6. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Najemcę na 15 lub mniej dni przed terminem wysyłki lub odbioru Przedmiotów Wynajmujący uprawniony jest do zachowania otrzymanych od Najemcy Opłat i wydania Wynajmującemy voucheru na kwotę wyniesionych Opłat pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 30% kwoty wniesionych Opłat. W przypadku  anulowania Rezerwacji przez Najemcę na więcej niż 15 dni przed terminem wysyłki lub odbioru Przedmiotów, Wynajmującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów lub voucher na kwotę w wysokości poniesionych Opłat.
 7. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Wynajmującego Najemca otrzyma zwrot poniesionych kosztów lub voucher na kwotę 130% kwoty wniesionych Opłat.
 8. Umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego otrzymanej od Najemcy Rezerwacji. Zgodnie z art. 38 p. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 9. Wynajmujący potwierdza zawarcie Umowy najmu przesyłając na adres email Najemcy potwierdzenie Rezerwacji wraz z jej numerem. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 10. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Przedmiotów, Najemca ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
  2. Najemca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Najemcy treści zawartej Umowy następuje przez:
   • Przesłanie Najemcy na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 7 powyżej;
   • zapisanie danych dotyczących Rezerwacji na Koncie Najemcy.
 11. Najemca może śledzić status realizacji Umowy na swoim Koncie w zakładce zawierającej historię Rezerwacji.
 12. W przypadku niemożności realizacji Rezerwacji, z uwagi na brak zarezerwowanych Przedmiotów, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje o tym Najemcę, a Najemca może zrezygnować z Rezerwacji w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku Wynajmujący zwraca Najemcy kwotę wynikającą z odstąpienia od Umowy lub przekazuje voucher na tę kwotę. 
 • 4.  Przedmioty 
 1. Zdjęcia zamieszczane na stronach Wypożyczalni służą prezentacji Przedmiotów. Zdjęcia i opisy Przedmiotów umieszczane obok poszczególnych Przedmiotów pochodzą od Wynajmującego
 2. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Wypożyczalni podlegają ochronie prawnej.
 3. Przedmioty oferowane na stronach Wypożyczalni są wolne od wad uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z nich oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzony  do obrotu.
 • 5.      Rejestracja
 1. Rejestracja w Wypożyczalni jest bezpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna do dokonania Rezerwacji i zawarcia Umowy z Wypożyczalnią.
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Wypożyczalni.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 5. W formularzu rejestracyjnym użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do założenia Konta celem wynajmu Przedmiotów oraz kontaktu z Wypożyczalnią.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Wypożyczalnia, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.
 • 6.    Konto
 1. Posiadanie Konta umożliwia Usługobiorcy w szczególności:
  1. Dokonywanie Rezerwacji Przedmiotów i zawieranie Umowy najmu;
  2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych;
  3. przeglądanie historii Rezerwacji;
 2. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Zabrania się udostępniania przez Usługobiorcę swojego Konta osobom trzecim. Jednakże Usługobiorca może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym dokonywać Rezerwacji, w imieniu Usługobiorcy.
 4. Konto jest prowadzone dla Usługobiorcy na czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Wypożyczalni jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: wypozyczalnia@fundacjamaktka.pl lub listownie. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy najmu Przedmiotów zawarte z Wypożyczalnią przed wysłaniem żądania.
 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z bazy danych Wypożyczalni.
 7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.
 8. Warunki zamawiania i rezygnacji z Newslettera określają odrębne zasady określone w Polityce Prywatności.
 • 7.    Płatności
 1. Najemca uiszcza Opłaty za wynajmowane Przedmioty przed odebraniem lub wysyłką Przedmiotów..
 2. Najemca dokonuje Płatności w jeden z wymienionych sposobów:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPay,
  2. przelewem bankowym.
 3. Płatność za pomocą systemu TPay dokonywana jest w trakcie dokonywania Rezerwacji. W celu dokonania Płatności za pośrednictwem TPay Najemca zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 4. Jeżeli Najemca nie dokona płatności za Rezerwację w terminie 3 dni od daty Rezerwacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji, a Najemca otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Rezerwacji.
 • 8.    Obowiązki Wynajmującego i Najemcy
 1. Wynajmujący oświadcza iż zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy Przedmiotów w pełni przygotowanego do użytku, tj. sprawnych technicznie, kompletnych, nieuszkodzonego i bezpiecznych .
 2. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym Przedmiotów i zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń.
 3. Najemca oświadcza iż będzie używał wynajętych Przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz, iż będzie dbał o nie w granicach normalnego użytkowania.
 4. W przypadku zwłoki w zwrocie Przedmiotów, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty najmu Przedmiotów dla każdej kolejnej doby zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. Jeśli zwłoka w zwrocie przez Najemcę Przedmiotów spowoduje, iż kolejny Najemca nie będzie mógł korzystać z Przedmiotów wcześniej zarezerwowanych, ze względu na jego brak, Najemca który dopuścił się zwłoki w oddaniu Przedmiotów będzie zobowiązany do naprawienia szkody Wynajmującemu i uregulowania Opłat od Najemcy, który z powodu zwłoki nie mógł zrealizować swojej Rezerwacji.
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie wynajętego Przedmiotów spowodowaną jego nieprawidłowym użytkowaniem. Wysokość szkody ustalana jest w oparciu o cennik Przedmiotów, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną kwotę Najemca zobowiązuje się przekazać jako darowiznę na konto Fundacji Makatka. Najemca nie może dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw chyba że wcześniej uzyska na taką naprawę wyraźną zgodę Wynajmującego.
 • 9.      Realizacja Rezerwacji
 1. Najemca może dokonywać Rezerwacji 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Wynajmujący realizuje Rezerwacje i dokonuje wydania lub wysyłki Przedmiotów w dni pracy Wypożyczalni.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Wypożyczalni. O zamknięciu Wypożyczalni w danym dniu Wynajmujący powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Wypożyczalni.
 3. Zobowiązania Najemcy wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Wynajmującego należności z tytułu Opłat za zamówione Przedmioty oraz odbioru Przedmiotów.
 4. Świadczenie Wynajmującego wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Najemcy Przedmiotów zgodnie z Rezerwacją.
 • 10. Sposób i termin odbioru Przedmiotów
 1. Odbiór Przedmiotów wynajętych za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni a także jego zwrot odbywa się w siedzibie Wypożyczalni lub za pośrednictwem.  Odbierając przedmioty, Najemca sprawdza ich stan techniczny i kompletność, zgłasza ewentualne zastrzeżenia co do stanu technicznego Przedmiotów lub oświadcza, iż nie zgłasza zastrzeżeń oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania. W przypadku realizacji Umowy z wysyłką, zgłoszenie powinno zostać wysłane wiadomością email na adres wypozyczalnia@fundacjamakatka.pl. W przypadku braku zgłoszenia, domniemuje się, że Najemca nie miał zastrzeżeń do stanu Przedmiotów.
 2. Odbiór osobisty Przedmiotów możliwy jest po umówieniu za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych.
 3. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia Przedmiotów jest doba. Opłaty za korzystanie ze Przedmiotów są pobierane zgodnie z opublikowanym na stronie Wypożyczalni Cennikiem. Opłaty naliczane są od dnia wypożyczenia (tj. odbioru osobistego lub wysyłki) do dnia zwrotu Przedmiotów (tj. zwrotu w Siedzibie Wypożyczalni lub nadania przesyłki zwrotnej).
 • 11. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za wady fizyczne i prawne wynajętego Przedmiotów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Przedmiotów, mogą być zgłaszane:
  1. na piśmie, na adres Wynajmującego: Fundacja Makatka, ul. Małeckiego 23/B 60-708 Poznań.
  2. pocztą elektroniczną, na adres: wypozyczalnia@fundacjamakatka.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Wynajmującego w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Najemca będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 • 12.   Postanowienia końcowe
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wynajmujący informuje, że:
   1. Najemca będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzi Prezes UOKiK, dostępny pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
   2. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
   3. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.
  2. Umowy z Wynajmującym są zawierane w języku polskim.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednie przepisy prawa   tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 827.
  4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie wypozyczalniamakatki.pl 
  6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Wynajmującego określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Wynajmującego, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Wypożyczalni i obsługi Usługobiorców.
  7. O zmianie Regulaminu Wynajmujący powiadamia zarejestrowanych Usługobiorców na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Wypożyczalni.
  8. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców, którzy nie zrezygnują z Konta w Wypożyczalni w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 8 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2021